temp-afb

Leden DCoP

Aantal leden
DCoP op
dit moment:
289

Klinieken in de buurt aangesloten bij het DCoP

Postcode
Toon resultaten binnen

Individueel lidmaatschap

 

Informatie voor het individuele lidmaatschap

In het aan potentiële individuele en buitengewone leden toegezonden verzoek lid te worden van het DCoP zijn een aantal items genoemd die een nieuw lid zouden motiveren lid te worden.

In het algemeen kan gesteld worden dat in vele vergaderingen overwogen is het DCoP te positioneren binnen de Beneluxvereniging voor Flebologie. Echter, binnen het bestuur van de Beneluxvereniging is expliciet verwoord dat het DCoP een vereniging is met het doel de zorg voor de patiënt met veneuze pathologie in de breedste zin van het woord waar mogelijk te verbeteren met aandacht voor vakinhoudelijke kennisoverdracht, beroeps- en patiëntenbelangen expliciet in Nederland. Daar de Beneluxvereniging niet expliciet voor Nederlanders is opgericht heeft het bestuur besloten om vooralsnog het DCoP niet binnen de Beneluxvereniging te positioneren. Het bestuur van de Beneluxvereniging heeft daarnaast wel aangegeven het initiatief te steunen en uit te kijken naar een vruchtbare samenwerking.

Wat betreft de NVvH, NVvV en NVDV kan worden gesteld dat de zorg voor patiënten met veneuze pathologie binnen deze verenigingen betreffende vakinhoudelijke kennisoverdracht, beroeps- en patiëntenbelangen ook zeker aandacht heeft doch is door de jaren heen gebleken dat de prioriteit voor het belang van de patiënt met veneuze pathologie binnen deze verenigingen niet altijd bovenaan stond, hetgeen dan ook de reden is dat het DCoP is opgericht teneinde de focus voor de zorg van de patiënt met veneuze pathologie wel de hoogste prioriteit te geven. Dit neemt niet weg dat natuurlijk het DCoP daar waar nodig nauw overleg zal voeren met de betreffende verenigingen.

 

Vertegenwoordiging naar overheid en zorgverzekeraar

Op termijn heeft het DCoP zich ten doel gesteld om in het kader van het belang van een optimale zorg voor de patiënt met veneuze pathologie een vertegenwoordigende rol te spelen voor alle leden naar overheid en zorgverzekeraars. Dit laatste is met name van belang daar op dit moment vanuit de moederverenigingen er eenzijdig vanuit de eigen discipline naar de problematiek wordt gekeken, terwijl evident vaststaat dat de zorg voor patiënten met veneuze problematiek een multidisciplinair karakter heeft, hetgeen binnen het DCoP gewaarborgd is.

 

Scholing en training

Het DCoP zal scholing en training gaan faciliteren. Gedacht moet worden aan onderdelen van bijvoorbeeld de Flebologie opleiding en workshops betreffende varices behandeling, duplexonderzoek en diepe veneuze problematiek. Daarnaast zullen leden on-line op de hoogte gehouden worden betreffende deze nascholing en trainingsactiviteiten. Binnen het DCoP zal met name in dit kader een commissie wordens samengesteld die een uitgebalanceerd programma zal maken waarbij e-learning een belangrijke rol zal spelen. Alle activiteiten zullen geaccrediteerde activiteiten zijn. Het voordeel van deze centraal georganiseerde scholing en training is dat er uniformiteit ontstaat in de kwaliteit van de scholing en daarmee de zorg.

 

Certificering

Certificering is ook een belangrijk item. Met name de patiëntenverenigingen dringen aan op erkende certificering waarmee de kwaliteit van zorg gewaarborgd is. Om dit te realiseren is het DCoP inmiddels aangesloten bij het recent opgerichte European College of Phlebology die op zijn beurt via de UEMS een UEMS Phlebology Committee realiseert. Dit betekent dat binnen enkele jaren er een Europees curriculum en examen zal worden gerealiseerd voor de flebologie in Europa met een erkend cerficaat in alle UEMS staten. Omdat op Europees niveau vele disciplines betrokken zijn bij de flebologische zorg is expliciet gekozen voor een UEMS committee, hetgeen net als het Dutch en European College of Phlebology, een multidisciplinair karakter heeft. De uiteindelijke certificering zal op Europees niveau een verbetering van de kwaliteit voor de flebologische zorg realiseren. Deze certificaten zullen gedifferentieerd gemaakt worden voor basisartsen, dermatologen en (vaat)chirurgen, waarbij met name voor de specialisten gedacht moet worden aan een extra certificaat buiten de reeds binnen de opleiding opgedane kennis en kunde. Zo is bijvoorbeeld in Duitsland een vaatchirurg gecertificeerd vaatchirurg, doch kan hij zich middels een landelijk examen certificeren voor de flebologie. In Nederland is reeds voor basisartsen de Flebologie opleiding gestart met een 2-jarig curriculum, hetgeen aangepast zal worden voor een certificering binnen de Dermatologie en (Vaat)Chirurgie, waarbij zowel specialisten als specialisten in opleiding deze flebologie opleiding kunnen volgen teneinde gecertificeerd te worden voor de flebologie, een wens die door zowel de patiëntenverenigingen als de zorgverzekeraars wordt onderschreven.

 

Nationale en internationale richtlijnen

Op de website zullen de meest actuele nationale en internationale richtlijnen worden gepubliceerd en een commissie zal een praktische vertaling maken en die aanbieden op de website van het DCoP teneinde iedereen te faciliteren met de meest recente informatie betreffende de optimale behandeling voor patiënten met veneuze problematiek.

 

Webcast en forum voor individuele leden

Op de website zullen middels een webcast een aantal video’s verschillende technieken worden uitgelegd, hetgeen betrekking kan hebben op diagnostiek, behandeling danwel nazorg. Ook hier zal een commissie zich buigen over welke actuele lijst van video’s beschikbaar gesteld moet worden. Ook levert deze faciliteit de mogelijkheid live verbindingen te maken en op afstand in elkaars keuken te kijken.

Op het voor de leden besloten deel zien wij een groot belang voor een nationaal forum. Dit forum biedt alle leden de mogelijk
heid om vragen te stellen aan collega’s die eventueel meer expertise hebben betreffende het onderwerp. Teneinde dit te realiseren wordt aan alle leden gevraagd of zij deel willen nemen aan het forum. De leden die deel willen nemen aan het forum wordt vervolgens gevraagd hun expliciete expertise te benoemen of deskundigheidsprofiel en zo zal automatisch een vraag bij een expert/deskundige terechtkomen, waarbij het de afspraak is dat er binnen een bepaalde tijd een antwoord wordt gegeven. Op deze wijze verwachten wij wederom de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. Zo kunnen bijvoorbeeld ook situaties ontstaan waarbij leden willen meekijken met bepaalde procedures, hetgeen via de webcast kan. Hierbij moet u denken aan via het web verrichten van een life operatie waarbij u direct via internet, facetime, skype kunt meekijken en meediscussieren over de problematiek c.q. behandeling die verricht wordt.

 

Webbased newspaper

Via de website van het DCoP wordt u ook een webbased newspaper aangeboden (the Venous Times) waarbij actuele zaken betreffende de zorg voor de veneuze patiënt op regelmatige basis compact en eenvoudig aan u worden aangeboden. Ook zal via dit gremium de mogelijkheid bestaan een internationaal forum te raadplegen, mocht u in het Nederlandse forum niet de gewenste informatie hebben gekregen.

 

Protocollen

Het DCoP zal via het web u ook protocollen aanbieden in het besloten deel die te downloaden zullen zijn en gebruikt kunnen worden op uw locatie. Een nog aan te stellen protocol commissie zal zich verdiepen over de inhoud waarbij zoveel mogelijk afgestemd zal worden op de bestaande richtlijnen en ruimte zal worden gelaten om locale logistieke verschillen op eigen wijze te kunnen inrichten.

 

Enquêtes en trials

Tot slot biedt deze besloten community ook de mogelijkheid om wetenschappelijke zaken met elkaar te bespreken, enquêtes te verrichten, eventuele nieuwe onderzoeken aan te melden, bijvoorbeeld met het verzoek deel te nemen, en er zal een overzicht komen van trials die in Nederland op veneus gebied lopen, zodat er makkelijk en snel onderling overlegd kan worden over verschillende trials.

 

Lidmaatschap

Omdat de belangen van het institutionele en individuele lidmaatschap verweven zijn, is tijdens de ledenvergaderingen in 2014 voorgesteld en besloten om per 1 januari 2015 bij voorkeur de institutionele lidmaatschapsvorm aan te bieden. Bij het aangaan van een individueel lidmaatschap ontvangt u dezelfde informatie als bij een institutioneel lidmaatschap.

De contributie voor een individueel lidmaatschap bedraagt € 500,- per kalenderjaar. Dit bedrag staat gelijk aan het laagste staffelbedrag dat berekend wordt voor institutionele leden. Meer informatie over de verrekensystematiek van de contributie vindt u bij het institutionele lidmaatschap. Een individueel lid heeft recht op 1 stem. Pensionado's, die niet meer actief zijn in de flebologie, kunnen zich als individueel lid inschrijven en betalen € 75,- contributie per kalenderjaar. 

Wilt u een individueel lidmaatschap aangaan? Neemt u dan s.v.p. contact met ons op of registreert u zich HIER. Voor vragen kunt u telefonisch of via mail contact met ons op  nemen.